DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT.


Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14
dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i
angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette
skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt,
eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken
som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen
anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør
sørge for at dette kan dokumenteres.ANGREFRISTENS
UTGANGSPUNKT


 

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når
kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med
de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7
nedenfor.


§
9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse

     I forbindelse med inngåelse av en avtale
skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller
annet varig medium som forbrukeren råder over:

a)      
opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f

b)      
vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten

c)      
opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår

d)      
vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års
varighet

e)      
bekreftelse av bestillingen.

       Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta
opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en
annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter
levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter
avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§
7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen

      Før det blir inngått en avtale skal
forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få,
herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren
skal i alle fall ha opplysninger om:

a)      
varens eller tjenestens viktigste egenskaper

b)      
de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og
leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen

c)      
om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke

d)      
alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse
av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser

e)      
selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse

f)       
tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i 


OPPGJØR  OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

 

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle
kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder  porto, ekspedisjonsgebyr og
postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått
ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg,
messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet
fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping)
må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen
eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den
bestilte varen ikke var tilgjengelig.

        

ANDRE
OPPLYSNINGER


Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan
leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Et unntak er gjort for lyd
og bilde produkter. Her bortfaller angreretten ved brudd på forsegling.
Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis
det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen,   kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering
(ny vare), erstatning  eller heve kjøpet
(få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget
feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre
regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt
hjemfylke. Internettadresse: https://www.forbrukerradet.no


Våre betingelser

 1. Salgsbetingelser
 2. Betaling, sikkerhet og personvern.

1. Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge.

Dersom du er usikker på lovverk er forbrukerkjøp regulert i:


Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

a. Parter

Selger:

Informasjon om selger og kontaktinformasjon vil du finne i butikken, samt eventuelle "Om oss" sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt "oss" eller "vi".

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

b. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter (rekkefølge kan avvike avhengig av salgskanal):

 • Produktliste
 • Valg av produkt(er)
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Oppgjørsform og kontroll
 • Mottak av ordrebekreftelse
 • Utsendt ordrebekreftelse
 • Utsendt kvittering og forsendelsesinformasjon


c. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk eller vedlagt i pakken avhengig av oppgjørsform.

d. Opplysninger gitt i nettbutikken

Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

e. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

f. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer(som bank- eller kredittkort, faktura eller annet). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.  Betaling skjer enten på forskudd, eller ved postoppkrav.

g. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte som er beskrevet i vilkår for forsendelse og retur. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

h. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

i. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

j. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

k. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Last ned angrerettskjema.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Vi gjør også oppmerksom på at monterte og skreddersydde produkter ikke byttes, da disse vil være personlig tilpasset brukeren. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


l. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen, eller

- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

m. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

n. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt verneting.

o. Salgsforbehold.

Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring.

2. Betaling, sikkerhet og personvern

Her finner du viktig informasjon om betaling og personvern.

a. Betaling

Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker sikkerhetsstandard 3D Secure, SSL, Verified by Visa og MasterCard Secure Code. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke vi. Det kan også finnes andre oppgjørsformer som PayPal, faktura eller kontantkjøp hos oss.

b. Personvern og sikkerhet

Du må oppgi nødvendig personalia som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Du kan bli bedt om å registrere deg. Når du har registrert deg er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle. Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel.

Detaljer som kortopplysninger og passord blir kryptert og oppbevart så lenge det er hensiktsmessig for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.

c. Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn hvis du registrerer deg som kunde hos oss vil vi kunne se:

 • Hvilke av våre nettsider du har besøkt og når
 • Hvilken nettleser du bruker
 • Hvilken IP-adresse du har
 • Hvilket geografisk område du kommer fra


Opplysningene anvendes kun internt i forbindelse med eventuell statistikk, løsningsforbedring og teknisk drift av løsningen
nettdeal © 2015 Alle rettigheter reservert. Velkommen tilbake til en hyggelig handel :)

Drevet av Webnode Nettbutikk